Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Τεχνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Σύνδεση ακινήτου του Δήμου με το αποχετευτικό σύστημα ακαθάρτων του Δήμου

Σύνδεση ακινήτου του Δήμου με το αποχετευτικό σύστημα ακαθάρτων του Δήμου

Το ειδικό έντυπο – αίτηση συνοδεύεται από:

 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας και άδεια οικοδομής εφ’ όσον υπάρχει, νόμιμα επικυρωμένα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η οικοδομική μορφή – ύπαρξη του πέραν της 20ετίας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα νόμιμα υπογεγραμμένο ή βεβαίωση της Πολεοδομίας με τους όρους δόμησης κατά κανόνα οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο παραμένει από απόψεως οικοδομικής μορφής και χρήσης όπως περιγράφεται στο συμβόλαιο κυριότητος. Εδικά θα γίνεται πλήρης περιγραφή χρήσης υπογείων χώρων και δώματος (εφ’ όσον υπάρχουν). 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ Ή ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 20ΕΤΙΑΣ

 • Άδεια οικοδομής
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, με τους όρους δόμησης κατά κανόνα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
 • Κατόψεις: υπογείων χώρων, Pilotis, και Δώματος (όπου θα φαίνεται η χρήση τους).
 • Τομές Α΄-Α΄ και Β΄-Β΄.

Η ανωτέρω άδεια οικοδομής και τα σχέδια θα είναι νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία σχεδίων (από Πολεοδομία, μηχανικό ή δικηγόρο).ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Εφ’ όσον υπάρχει PILOTIS, δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον οικοπεδούχο ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι ο χώρος θα παραμείνει όπως φαίνεται στην κάτοψη της PILOTIS, που κατατέθηκε και ότι σε περίπτωση που θα αλλάξει η χρήση, η αλλαγή αυτή θα δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.
 • Σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής της οικοδομικής μορφής (π.χ. προσθήκης ορόφων) ή αλλαγή της χρήσης των υπογείων χώρων, PILOTIS, δωμάτων, υποχρεούστε να δηλώσετε στον Δήμο σύμφωνα με το Π.Δ. 6/86, αρ. 11 ΠΑΡ. 8 την αλλαγή αυτή.
 • Τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία θα προσκομίζονται ανεξαρτήτως του σταδίου κατασκευής στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή, ακόμη και αν έχουν ανασταλεί οι εργασίες για οποιονδήποτε λόγο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από τον οικοπεδούχο ή τον ιδιοκτήτη, για την μη διατήρηση της παλαιάς νόμιμης σύνδεσης, (εφ’ όσον υπήρχε).
 • Για τα ακίνητα που είναι εξ αδιαιρέτου, θα υποβάλλεται αντίγραφο του σχετικού συμβολαίου του ακινήτου με το συνοδεύον αυτό τοπογραφικό, νόμιμα επικυρωμένο. Θα υποβάλλεται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν χρειασθεί με το οποίο θα αποσαφηνίζεται η οικοδομική μορφή, η χρήση των χώρων του ακινήτου και η χρονολογία κατασκευής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Mε την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται και το ποσόν για την κατασκευή της σύνδεσης.
 • Η σύνδεση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.