Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Τεχνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου ή υψομετρικής μελέτης

Χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου ή υψομετρικής μελέτης

Υποβολή έντυπης αίτησης του Δήμου και τοπογραφικό με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή ιδιώτη μηχανικού.