Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πολιτικοί γάμοι / Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για αλλοδαπούς)

Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για αλλοδαπούς)

 Για αλλοδαπούς
1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
2. Διαβατήριο , Βίζα σε ισχύ
3. Άδεια παραμονής (για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται)
4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης) στο πρωτότυπο και στην μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3 Σύνταγμα)
5. Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου η οποία πρέπει να αναφέρει και το βαθμού γάμου (επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής του Πρόξενου που την εξέδωσε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών)
6. Διαζευκτήριο για όσους είναι χωρισμένοι και Πράξη Θανάτου για τους χήρους (όμοια επικυρωμένα όπως αναφέρεται στην περ.4)
7. Τα δικαιολογητικά 8, 9 και 10 για τους Έλληνες είναι όμοια και για τους Αλλοδαπούς
8. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού εκδίδουν άδεια από την Πρεσβεία τους ή το Προξενείο.
Για τους Σύριους εκτός των ανωτέρω χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα.