Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πολιτικοί γάμοι / Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες)

Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες)

 Για Έλληνες Πολίτες
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το Δήμο)
2. Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
4. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ, ο βαθμός γάμου και ο τόπος κατοικίας. (Η δήλωση χορηγείται από το Δήμο)
5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους στο οποίο να αναγράφεται «αποκλειστικά για γάμο»
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση στο περιθώριο(Αυτεπάγγελτα)
7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους(Αυτεπάγγελτα)
8. Αναγγελία Γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια καθημερινή Αθηναϊκή εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το επάγγελμα, το όνομα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία στον Άλιμο (ένα αντίτυπο για τον καθένα)
9. Παράβολο χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15 ευρώ από Εφορία (ένα για τον καθένα)
10. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ ή Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους)

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ
Αρθρο 1350 Α.Κ. : Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εκτός αν προσκομίσουν σχετική δικαστική απόφαση)
Αρθρο 1351 Α.Κ. : Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο όσοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 129 αριθ.2.
Αρθρο 1352 Α.Κ. : Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο, συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατομένου.
Αρθρο 1354 Α.Κ. : Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο
υπάρχων γάμος
Αρθρο 1356 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή
απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό
Αρθρο 1357 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή
απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό
Αρθρο 1360 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε και των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά τη λύση της υιοθεσίας