Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πολιτογράφηση

Πολιτογράφηση

Πολιτογράφηση κάνουν οι ομογενείς ή αλλογενείς αλλοδαποί που έχουν άδεια διαμονής στη χώρα μας, αφού συμπληρώσουν σχετική αίτηση στο δήμο της κατοικίας τους ,προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης νόμιμα θεωρημένο με τη σύμβαση της Χάγης ή από τα οικεία ελληνικά προξενεία(για την Αλβανία) ή από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις χώρες εκτός σύμβασης Χάγης, μετάφραση αυτού από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, εκκαθαριστικό εφορίας, παράβολο 1467,35 ευρώ από την εφορία, που πληρώνουν οι αλλογενείς κι όχι οι ομογενείς, που έχουν άδεια διαμονής ομογενούς και 2 ΄Ελληνες μάρτυρες, καθώς και τα διαβατήριά τους με τις άδειες διαμονής, που είναι σε ισχύ.

Οι αλλογενείς πρέπει να μένουν 10 χρόνια την τελευταία 12ετία στη χώρα κι αυτό αποδεικνύεται με τα διαβατήρια και τα ένσημά τους. Οι ομογενείς δεν έχουν τέτοια προϋπόθεση, ενώ οι αλλογενείς που είναι παντρεμένοι με ΄Ελληνα πρέπει να έχουν τριετή παραμονή μετά το γάμο μόνο αν έχουν παιδιά με αυτόν, αν δεν έχουν παιδιά ισχύει η δεκαετία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  • Αίτηση που παίρνει ο ενδιαφερόμενος από το Δήμο κατοικίας του.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του ιδίου και των ανηλίκων τέκνων του,καθώς και του γάμου του, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης (apostille) για τις χώρες που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση, είτε με επικύρωση από τις πρεσβείες και κατόπιν επικύρωση από τα ελληνικά προξενεία ή το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών(Αρρίωνος 10- Ψυρρή).Τα αλβανικά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα αποκλειστικά από τα ελληνικά προξενεία στην Αλβανία.
  • Μετάφραση των πιστοποιητικών αυτών από το Μεταφραστικό του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφράσαντα δικηγόρο ή από μεταφραστές πτυχιούχους του Τμήματος Μεταφραστών του Ιονίου πανεπιστημίου. Τα αλβανικά πιστοποιητικά μεταφράζονται αποκλειστικά από το Μεταφραστικό του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρρίωνος 10- Ψυρρή) ή από δικηγόρους που θα αναφέρεται πάνω στο πιστοποιητικό βεβαίωση από το Δικηγορικό Σύλλογο ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά πως γνωρίζουν την Αλβανική γλώσσα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου. Απαιτείται μετάφραση αυτού μόνο αν δεν έχει λατινικά στοιχεία.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής. Για τους αλλογενείς αλλοδαπούς απαιτείται δεκαετής παραμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, που αποδεικνύεται με τα διαβατήρια ή τα ένσημα του ΙΚΑ και μόνο. Για τους συζύγους Ελλήνων που έχουν τέκνα με αυτούς, απαιτείται τριετής παραμονή στην Ελλάδα μετά την τέλεση του γάμου και προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικού σημειώματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Δήλωση πολιτογράφησης με 2 ΄Ελληνες μάρτυρες ενώπιον του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του πολιτογραφημένου.
  • Παράβολο 1.467,35 ευρώ από δημόσιο ταμείο. Δεν καταβάλλουν αυτό το παράβολο οι ομογενείς.
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία που επικολλάται στην αίτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : για το ποιές Χώρες έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης βλέπε την ιστοσελίδα www.hcch.net