Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 12:00 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ                                                 Άλιμος, 13/03/2015
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4139 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Απόφαση O.E. υπ'
αριθ.31/26-2-2015) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υ.Α.11389/93, του Ν.2286/95, του Ν.4281/14 για την ανάδειξη προμηθευτών για την
προμήθεια
«Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ.»
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 01/2015 μελέτη του Τμ. Προμηθειών.
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των €19.999,60
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-03-2015 και
ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Αριστοτέλους 53, Άλιμος - Α’ όροφος) ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν: α) να
αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη από
το Πρωτόκολλο του Δήμου το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή β) να κατατίθενται ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές θα
απευθύνονται οπωσδήποτε προς την αρμόδια Επιτροπή Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ’ όψιν του Προέδρου
της Επιτροπής) .
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση σε μια ημερήσια τοπική
εφημερίδα και σε δύο νομαρχιακές εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Περίληψη επίσης της παρούσας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια του
Προγράμματος «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου. Στην δημοπρασία
γίνονται δεκτοί όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και
Ενώσεις Προμηθευτών εφ’ όσον υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ενημερωθούν και να λάβουν γνώση αναλυτικά των
στοιχείων της δημοπρασίας από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Προμηθειών
(Αριστοτέλους 53 Άλιμος, 1ος όροφος) από ώρα 09:00 έως και 13:00.

Εσωτ. Διανομή
1. Γρ. Δημάρχου
2. Γρ. Αντιδημάρχου Οικον. Υπηρεσιών
3. Τμ. Προμηθειών
4. Αρχείo
                                                                                                           Ο Δήμαρχος Αλίμου
                                                                                                       Ανδρέας Κονδύλης